Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Hyman P. Minsky


Hyman P. Minsky (1919-1996) je bil ameriški eko­nomist, čigar raziskovanje se je usmerjalo na razume­vanje in razlaganje finančnih kriz. Nanj so med drugim vplivali Joseph Schumpeter, Irving Fisher in Wassily Leontief. V 60-ih letih 20. stoletja je sodelo­val v raziskovanju in študijah za Federal Reserve. Nekateri ga označujejo za post keynesianskega eko­nomista, saj je v skladu s keynesiansko tradicijo pod­piral določeno vladno poseganje na finančnih trgih ter nasprotoval deregulacijam in akumulaciji dolga. Njegovi glavni prispevki k ekonomski znanosti so na področju denarja in bančništva, hipoteze finančne nestabilnosti, revščine in zaposlenosti ter teorije dol­goročnega preoblikovanja ekonomije. Minsky je nasprotoval hipotezi o učinkovitih trgih in je oblikoval teo­rije, v katerih je povezal krhkost finančnih trgov s pojavom špekulativnih investicijskih balonov. Njegova hipoteza finančne nestabilnosti (financial instability hypothesis) med drugim trdi, da je temeljna značilnost ekono­mije nihanje finančnega sistema med stanjem robustnosti in stanjem krhkosti. Ta nihanja so pomemben del procesa, ki poraja poslovne cikle (business cycles). V nasprotju z ekonomisti njegovega časa je trdil, da so ta nihanja inherentna v ekonomiji svobodnega trga, razen če se ne vplete vlada in jih nadzoruje s pomočjo centralne banke in regulacij. Trdil je, da je akumulacija zasebnega dolga tista, ki potisne gospodarstvo v krizo. Minsky svojih teorij ni podkrepil z matematičnimi enačbami, kar je med drugim del razloga, da njegovi pogledi niso našli mesta v t. i. 'main­stream' ekonomiji, ki v svoje modele ne vključuje osebnega dolga. Prav tako njegovih idej o špekulativnih povečanjih cen premoženja v svojih politikah niso upoštevale centralne banke. Po krizi 2007-09 se med cen­tralnimi banirji pojavljajo pozivi po vključitvi njegovih idej v centralno- bančno politiko. Njegovo delo med drugimi nadaljuje avstralski ekono­mist Steve Keen, ki je na podlagi njegovih teorij razvil modele endogenih ekonomskih kriz.